ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “Топлината на празника”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 11 декември 2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31 януари 2021 г.
5.2. 23:59:59 часа на 31 януари 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие и да разбере веднага дали печели гигантско одеяло, комплект от 4 бокала Steella Artois или портативна домашна камина.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващo заведение продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois наливна Бокал 0,33 л/ 0,5 л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
1. Гигантско одеяло 100 Ръчно плетено одеяло от мериносова вълна.
2. Комплект от 4 бокала Stella Artois 300 Комплект 4 бокала Stella Artois в подаръчна кутия.
3. Портативна биокамина 10 Портативна биокамина за домашна употреба.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят продукти Stella Artois (по част 6 по-горе) на стойност минимум 5 лв., в указания по–горе промоционален период и в рамките на една покупка/поръчка, удостоверена с един касов документ.
8.2. Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни e-mail и телефон за връзка.
8.3. След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип и Участникът веднага бива уведомен дали е спечелил и каква награда ще получи. Предоставя му се електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка.
8.4. Регистрираните снимки на касови бележки, обявени за печеливши, биват проверявани веднъж дневно. Ако отговарят на условията за участие(т. 8.1.), както и останалите условия за пълнолетие и участие, наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване. Ако регистрираната снимка на касова бележка не отговаря на условията (т. 8.1.), например не е на определената минимална стойност за продукти Stella Artois, такива не са описани в бележката, не е изпратена снимка на касова бележка, касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна и всички други случаи на невалидност, които могат да възникнат, Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.
8.5. Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.
8.6. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда.
8.7. Участник може да спечели не повече от една награда в промоцията, независимо от вида ѝ.
8.8. Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки, с което увеличава шансовете си за награда.
8.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
ЧАСТ 9. ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се предоставят в срок от 30 работни дни само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия.
9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка.
9.3. Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.
9.4. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора касовата бележка, с която е спечелил, а куриерът да свери номера ѝ с номера от снимката на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.
ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ
10.1. Касови бележки, в които не фигурират продукти на Stella Artois на стойност минимум 5 лв. се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.
10.2. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или тяхната стойност или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.
10.3. Невалидността на регистрираните касови бележки може да бъде установена от Организатора по снимките при регистрация, както и от куриера при доставка на наградата.
ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на касови бележки.
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.
11.3. Всички регистрирани снимки и/или оригинали на касови бележки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице .
11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
11.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), участвали в Промоцията.
11.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
11.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.
11.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.
ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
12.1. Наградите са лични, нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.
ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.
13.2. Включвайки се доброволно в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител; дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Stella Artois; куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
13.3. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да събират и обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците (ако е приложимо).
13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
13.5.Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците – три имена, е-мейл адрес и телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена и адрес, данни относно вида на наградата.
Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила.
• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;
• заснемане на спечелилите участници или публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници (ако е приложимо), на Facebook страницата на Stella Artois, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на Организатора от популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора. Такива снимки или видеоматериали могат да бъдат заснети при връчването на наградите или при други събития, провеждани в рамките на Промоцията, за което спечелилият участник ще бъде уведомен допълнително чрез информационни табла на съответното място. За избягване на съмнение, Организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка със създаването на такива материали или с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу участието си в такива снимки, видеоматериали, подадено устно на мястото на заснемането им или срещу такива публикации, подадено в писмена форма до Организатора. Като допълнителна мярка за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на спечелилите лица, преди да бъдат публикувани техни лични данни, Организаторът ще се свърже с тях по имейл (или по друг начин, ако няма възможност за връзка по имейл), като им напомни за възможността да упражнят правото си на безусловно възражение. В случай че това право бъде упражнено след публикуването на личните данни, Организаторът ще ги премахне в срок от 2 работни дни, без това да засяга законността на обработването на личните данни на спечелилото лице, преди упражняването на възражението, съответно преди изтичането на срока, организационно нужен за премахването им.
• изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.
13.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).
Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк: http://mystellaartois.bg/privacy-policy/.
ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.
ЧАСТ 15. СПОРОВЕ
15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.