ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Моментите на любовта”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда единствено и само в обектите на верига магазини Фантастико.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на магазини Фантастико, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 3 февруари 2022 г. и продължава до 23:59:59 часа на 3 март 2022 г.

5.2. 23:59:59 часа на 3 март 2022 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие и да разбере веднага дали печели комплект шалове за двама Stella Artois или инстантен фотоапарат.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

А. Участващи опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5 л и 0,33 л
2 Stella Artois Non-Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33 л
3 Stella Artois Кен
0,5 л
4 Stella Artois Мултипак 4 кена
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
1. Комплект шалове за двама Stella Artois 300 комплекта Всеки комплект съдържа 2 зимни шала Stella Artois със специален дизайн.
2. Инстантен фотоапарат 12 FUJIFILM INSTAX MINI 90 и пакет хартия за цветни снимки
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят в обект на Фантастико 2 произволни продукта Stella Artois (по част 6 по-горе) или 1 мултипак от 4 кена, в указания по–горе промоционален период и в рамките на една покупка, удостоверена с един касов документ.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ(КАСОВА БЕЛЕЖКА)
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

8.2. Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни идентификационния код на бележката, e-mail и телефон за връзка.  

8.3. Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg или png и в размер до 5 МБ. Необходимо е да е видима цялата, разгъната касова бележка, заедно с прилежащите реквизити – обект, дата, код, QR код, както и тя да е четима и с ненарушена цялост. Ако кодът на бележката вече е регистриран в системата, ново участие няма да бъде допуснато. Регистрираният код на бележката трябва да съвпада с кода от снимката на бележката от същото участие.

8.4. След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм за наградата Комплект шалове за двама Stella Artois или Инстантен фотоапарат. Участникът веднага бива уведомен дали е спечелил. Ако печели, му се предоставя електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка, както и ЕГН, ако печели фотоапарат (с цел изпълнение на изискванията по ЗДДФЛ). Всяко печелившо участие подлежи на проверка за съответствие с правилата и потвърждение или отказ в зависимост от резултата от тази проверка.

8.5. Регистрираните снимки и кодове на касови бележки, обявени за печеливши за награди Комплект шалове за двама или Инстантен фотоапарат биват проверявани ежедневно:

  1. Ако отговарят на условията за участие (т. 8.1.), както и на останалите условия за пълнолетие и участие, наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване.
  2. Ако регистрираните снимка и код на касова бележка не отговарят на условията (т. 8.1. и 8.3.), например в бележката не фигурират минимум 2 продукта или мултипак от 4 кена Stella Artois, закупените продукти не са отбелязани с името на марката (Stella Artois или Стела Артоа), касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна, ръчно въведеният код и кодът на снимката не съвпадат, покупката е сторнирана, покупката не е от обект на Търговска верига Фантастико, както и във всякакви други случаи на манипулации и невалидност, Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.
  3. При регистриране на злоупотреба с механизма на участие или манипулация на касовата бележка за участие, Организаторът има право да откаже на злоупотребилия участник, идентифициран с имена, телефонен номер или email адрес, всички бъдещи участия в Промоцията.

8.6. Участникът може да регистрира различни касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка или код. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

8.7. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда, а при получаване на спечелена награда доброволно да предадат касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Организатора.

8.8. Участник може да спечели повече от веднъж награда Комплект шалове за двама Stella Artois. Един участник може да спечели максимум една награда Инстантен фотоапарат.

8.9. Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

8.10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

ЧАСТ 9. ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия.

9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на предметни награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка. Печелившият участник следва да съобрази какъв адрес за получаване подава, имайки предвид работните дни и часове, в които може да бъде посетен от куриера на Организатора, а именно – от понеделник до петък, от 10 до 17 часа.

9.3. Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

9.4. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора оригиналната касова бележка, с която е спечелил, запазена в нейната цялост и четивна, а куриерът да свери кода ѝ с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

9.5. Наградите се предоставят в срок от 45 работни дни след предоставянето на данните за доставка.

ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

10.1. Касови бележки, в които не фигурират продукти на Stella Artois според изискванията или са от покупки в обекти, различни от Фантастоко, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

10.2. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или тяхната стойност или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

10.3. Касови бележки, които са заснети частично или прегънати и чиито дата и/или QR код не са видими и ясно четими, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

10.4. Дубликати на касови бележки не се приемат за валидни участия.

10.5. Невалидността на регистрираните касови бележки може да бъде установена от Организатора по снимките при регистрация, както и от куриера при доставка на наградата.

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на касови бележки.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

11.3. Всички регистрирани снимки и/или оригинали на касови бележки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице .

11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

11.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

11.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.

11.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.

ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.

13.2. Включвайки се доброволно в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител; дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Stella Artois; куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

13.3. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да събират и обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците (ако е приложимо).

13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

13.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците – три имена, е-мейл адрес и телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;
  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена и адрес, данни относно вида на наградата. Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила.
  • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;
  • заснемане на спечелилите участници или публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници (ако е приложимо), на Facebook страницата на Stella Artois, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на Организатора от популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора. Такива снимки или видеоматериали могат да бъдат заснети при връчването на наградите или при други събития, провеждани в рамките на Промоцията, за което спечелилият участник ще бъде уведомен допълнително чрез информационни табла на съответното място. За избягване на съмнение, Организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка със създаването на такива материали или с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу участието си в такива снимки, видеоматериали, подадено устно на мястото на заснемането им или срещу такива публикации, подадено в писмена форма до Организатора. Като допълнителна мярка за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на спечелилите лица, преди да бъдат публикувани техни лични данни, Организаторът ще се свърже с тях по имейл (или по друг начин, ако няма възможност за връзка по имейл), като им напомни за възможността да упражнят правото си на безусловно възражение. В случай че това право бъде упражнено след публикуването на личните данни, Организаторът ще ги премахне в срок от 2 работни дни, без това да засяга законността на обработването на личните данни на спечелилото лице, преди упражняването на възражението, съответно преди изтичането на срока, организационно нужен за премахването им.
  • изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно със и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.
  • Използване на данните на участника – имена, телефонен номер или имейл адрес, с който е участвал в настоящата промоция, за изготвяне на Списъци за недопускане до участие в бъдещи промоционални и маркетингови активности на Организатора. Тези данни ще се използват само от Организатора и организациите, ангажирани с провеждане на промоциите на Организатора и ще бъдат запазени за бъдещи анализи и включване в разработван за провеждане на промоции софтуер за теглене на печеливши, само в случаите на регистрирано от Организатора недобросъвестно участие в Промоцията и/или манипулация на касова бележка.

13.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години, следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).

Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк: https://mystellaartois.bg/privacy-policy/.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

16.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата инстантен фотоапарат, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

16.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.