REACH
FOR THE STAR

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда в обекти от канал магазини, по одобрен списък на участващи обекти, който можете да видите тук.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 1 юни 2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31 юли 2020 г.
5.2. 23:59:59 часа на 31 юли 2020г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира уникален код за участие в томбола за голямата награда – групов полет с балон. 31 юли 2020 г, е крайният срок, в който спечелил може да получи награда платнена торба със специален Stella Artois дизайн или магнитна подложка от участващите обекти, в рамките на работното време на обекта.
5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да осъществи спечеления групов полет с балон, е в рамките на месец АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ, 2020 г., при спазване на всички условия за предоставяне на голямата награда, подробно описани в Части 8 и 9.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Получаване на промо карта:

Срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера.

В. Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете на сайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място взаведенията и магазините:
1. Платнена чанта със специален Stella Artois дизайн
5000 4 от магазин Платнена чанта в 2 дизайн разновидности.
2. Магнитна подложка за бира 20 000 4 от магазин Магнитна подложка в 2 дизайн разновидности.
Голяма награда (томбола): Полет с балон 6 2х4 от магазин Групов полет с балон за спечелилия и до 3-ма негови пълнолетни придружители, с продължителност до 40 минути, в района на град Шумен, ваучер до 50 лв. за транспортни разходи общо за всички, както и комплимент от Stella Artois - хапки, брускети и 8 броя безалкохолни бири Stella Artois.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 4 продукта Stella Artois (по част 6 по-горе) от участващ магазин.
8.2. Участникът получава промо карта от касиера.
8.3. Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (платнена чанта или магнитна подложка). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния касиер в магазина.
8.4. Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща и телефонен номер за контакт. За всяко 1 валидно участие за голяма награда „групов полет с балон” участникът следва да регистрира 2 кода. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда групов полет с балон, ще получи телефонно обаждане и уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ) с пълни подробности за наградата и условията за ползването й.
8.5. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.
8.6. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.
8.7. При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
8.8. При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
8.9. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 31.07.2020 г.
8.10. Спечелилите голямата награда „групов полет с балон“ участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 5 август 2020 г. Теглят се 6 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили голямата награда групов полет с балон.
8.12. Участник може да спечели не повече от една голяма награда групов полет с балон.
8.13. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за полет с балон.
8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.15. Наградата полет с балон се получава лично срещу представяне на документ за самоличност в деня на полета.
ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Участниците, спечелили платнена чанта или магнитна подложка получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.
9.2. Участник, спечелил голямата награда групов полет с балон, получава телефонно обаждане на посечения от него номер и уведомително писмо на посочената от него при регистрацията му електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ), че е спечелил награда, както и изтеглените в томболата кодове от печелившото участие. Инициалите на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 6 август 2020г.
9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.
9.4. Наградата групов полет с балон се предоставя по следния начин и при следните условия:

• Преди получаване на наградата групов полет с балон, в срок от 5 работни дни след уведомлението за спечелване на награда, спечелилият участник е длъжен да потвърди писмено по имейл до stellaartois.bulgaria@gmail.com притежаването на картите с печелившите кодове, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия.
• В деня на и преди получаването на наградата групов полет с балон спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора промо картите, с чиито уникални кодове е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.
• Ако спечелил участник не потвърди писмено в указания срок, че пази и съхранява печелившите промо карти, и/или ако откаже да се възползва от наградата, следва наградата да бъде предоставена на резервен спечелил.
• Ако в деня на полета и физическо предоставяне на печелившите карти се установи, че уникалните кодове не съвпадат с регистрираните печеливши кодове или участникът изобщо не предаде промо карти, както и ако се установи, че спечелилият участник е непълнолетен, наградата няма да му бъде предоставена и от това няма да следва предоставяне на награда на резервен изтеглен участник.
• Груповият полет с балон следва да се осъществи в рамките на месец АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020 г., като датата на конкретния полет за всеки спечелил участник се уточнява с Организатора допълнително и предварително по имейл или телефон.
• Спечелилият участник има право да доведе със себе си за полета с балон до 3 (трима) свои придружители, като всеки един от тях следва да е пълнолетен. На балона няма да се допусне придружител на спечелилия, за който придружител се установи, че е непълнолетен.
• Полетите се осъществяват на следната локация: районът на град Шумен, по предварително съгласуван график с Организатора.
• Транспортните разходи до и от локациите на старт/финиш на полетите се поемат от Организатора в размер до 50 лв. за спечелил участник и придружителите му общо. За да се възползва от реимбурсацията, спечелилият участник и спътниците му следва да предоставят в деня на полета съответните пътни документи (билети/ касова бележка за заплатено гориво) в двете посоки до и от локацията. При отсъствие в деня на полета на пътни документи, реимбурсация не се дължи.
• Не се предвижда присъствие на малолетни спътници на спечелилия участник на локацията на полета, дори и в случаите, в които те не са спътници в полета, а просто посетители.
• Продължителността на полета е максимум 40 минути, като началният час е предварително обявен и съгласуван със спечелилия, но може да бъде променен поради атмосферните условия и/или друго форсмажорно обстоятелство.
• На груповия полет с балон не се допускат спечелили и техни придружители в нетрезво състояние, под въздействие на други вещества или проявяващи агресия, както и хора във видимо недобро здравословно състояние. Поради ограничения на мястото в балона, на полета не се допускат участници със специални помощни средства за придвижване (патерици, инвалидни колички и др.)
• Наградата групов полет с балон може да бъде заснета с дрон по време на осъществяването й, като създадения от това видео материал ще се ползва от Организатора единствено за рекламна цел във Facebook страницата на Stella Artois. Видео записът може да бъде предоставен на спечелилия участник при поискване. Спечелилият участник следва предварително да даде своето съгласие и да получи съгласието на придружителите си, за да бъдат заснети.
• Спечелилият участник и неговите спътници не могат да имат претенции към Организатора при проблеми с транспорта (закъснения/отмяна, но не само), проблеми с настаняването (заетост, невъзможност за запазване на нощувка, но не само), които ги възпрепятстват от възползване от наградата групов полет с балон.
• При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна организация на осъществяване на полета с балон.
• Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своите придружители, по време на полета с балон.
• Организаторът не носи отговорност при инциденти или неблагоприятни обстоятелства по време на полета с балон – включително падане, нараняване, турбуленция, проява на акрофобия, клаустрофобия и други индивидуални състояния. При нещастен случай по време на полета, за който няма доказана вина на пътник, както и за техническата изправност на съоръжението, отговорността не се носи от оператора на полета, фирма АДРЕНАЛИН ООД, от Организатора или негови партньори в организацията на промоцията. Пълни сведения за рисковете и отговорностите на оператора могат да се получат на следния телефон 0896693777.
• В деня на полета участникът, както и всеки от неговите спътници, следва да получи и подпише Декларация за информираност за условията на и рисковете от полета. При отказ от подписване на Декларацията, Организаторът има право да откаже предоставяне на наградата.
9.5. Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на голяма награда групов полет с балон, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрация на код имейл адрес, както и в случай че не потвърди по имейл в указания по-горе срок наличие на печеливши промо карти и желание и възможност за възползване от наградата.
9.6. Спечелилите наградите платнена чанта или магнитна подложка удостоверяват, че са навършили 18 години в случай, че касиерът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако касиерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.
9.7. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора, промоционалната карта/и с, които е спечелил (за голямата награда групов полет с балон – 2 карти с печеливши уникални кодове). В противен случай участникът няма право да получи наградата.
9.8. При получаване на награда платнена чанта или магнитна подложка спечелилият има право да избере предпочитан дизайн измежду наличните в обекта и в момента на спечелване на наградата, но не и да изиска допълнителна доставка на предпочитан дизайн. Организаторът не поема ангажимент за постоянна наличност на всички дизайни в участващите обекти. Наградите са налични до изчерпване на количествата.
ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ
10.1. Промо карти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда спечелената награда или уникалния код или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на касиера/ Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.
ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на промо карти или уникални кодове.
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху промо карти/уникални кодове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.
11.3. Всички регистрирани и предявени промо карти/уникални кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице .
11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
11.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), участвали в Промоцията.
11.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
11.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.
11.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.
ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
12.1. Наградите с лични, нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.
ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.
13.2. Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Stella Artois, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
13.3. С участието си в Промоцията участниците се съгласяват, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу. С участието си участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на Stella Artois, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора, в публична комуникация към медиите, с цел популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора, за което Организаторът не дължи допълнително заплащане, освен ако спечелилият изрично писмено възрази срещу това.
13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
13.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията;
• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора (ако е приложимо).
13.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията.
13.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк: http://mystellaartois.bg/privacy-policy/.
ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.
ЧАСТ 15. СПОРОВЕ
15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.