ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда в два варианта (механизма), съответно в обекти от канал заведения и обекти в канал магазини.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 18-ти ноември 2019г. и продължава до 23:59:59 часа на 15-ти януари 2020г.
5.2. 23:59:59 часа на 15-ти януари 2020г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира уникален код за участие в томбола за голямата награда – изискан комплект хапки, или да получи награда изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене от участващите обекти. Наградите изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта.
5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да получи спечеления изискан комплект за хапки, е най-късно 10 работни дни след изтеглянето му в томболата, при спазване на всички условия за доставка, подробно описани в Част 9.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение 2 (два) продукта с марка Stella Artois, в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л
6 Stella Artois Наливна бира.
0,5л
7 Stella Artois Наливна бира.
0,33л

А. 2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Получаване на промо карта:

Срещу всеки 2 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал заведения и срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера, съответно – от сервитьора.

В. Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете на сайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo/" target="_blank">www.mystellaartois.bg/promo. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място в заведенията:
Спортна кърпа
1044 2 Лимитиран бокал Stella Artois
Текстилна подложка за хранене 870 2 Текстилна подложка за хранене
На място в магазините: Бокал от лимитирана серия 5 044 4 Лимитирана бокал Stella Artois
Текстилна подложка за хранене 4 200 4 Текстилна подложка за хранене
Голяма награда (томбола): Изискан комплект за хапки 30 2 от заведение или 4 от магазин Изискан комплект за хапки
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин.
8.2. Участникът получава промо карта от съответния сервитьор (ако е закупил два продукта Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил четири продукта Stella Artois от участващ магазин).
8.3. Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (лимитирана серия бокал или текстилна подложка за хранене). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния сервитьор в обекта, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.
8.4. Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда изискан комплект за хапки, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ).
8.5. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.
8.6. Участникът трябва да регистрира поне един уникален код, за да участва за томболата.
8.7. При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
8.8. При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
8.9. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.
8.10. Спечелилите голямата награда изискан комплект за хапки, участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 16 януари 2020 г. Теглят се 30 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили голямата награда изискан комплект за хапки. При получаването на наградата изискан комплек за хапки спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера промо картата, с чийто уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.
8.12. Участник може да спечели не повече от една голяма награда изискан комплект за хапки.
8.13. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за изискан комплект за хапки.
8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.15. Наградата изискан комплект за хапки се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.
ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Участниците, спечелили изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.
9.2. Участник, спечелил голямата награда изискан комплект за хапки, получава уведомително писмо на посочената от него при регистрацията му електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ), че е спечелил награда. Инициалите на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 16 януари 2020г.
9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.
9.4. Изисканите комплекти за хапки се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.
9.5. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт.
9.6. При получаване на наградата изискан комплект за хапки спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си, както и че са навършили 18 години към началото на Промоцията. Спечелилите наградите бокал или подложка за хранене удостоверяват, че са навършили 18 години в случай, че касиерът/ сервитьорът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако касиерът/ сервитьорът/ куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и куриерът/ Организаторът не му предоставя наградата.
9.7. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на касиера/ сервитьора/ куриера, съответно на Организатора, промоционалната карта с, която е спечелил (за голямата награда изискан комплект за хапки – карата с уникален код). В противен случай участникът няма право да получи наградата.
ЧАСТ 10. НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ
10.1. Промо карти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда спечелената награда или уникалния код или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на касиера/ сервитьора/ куриера/ Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.
ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на промо карти или уникални кодове.
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху промо карти/уникални кодове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.
11.3. Всички регистрирани и предявени промо карти/уникални кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице (куриера).
11.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
11.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), участвали в Промоцията.
11.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
11.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.
11.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.
ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
12.1. Наградите нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.
ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.
13.2. Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Stella Artois, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
13.3. С участието си в Промоцията участниците се съгласяват, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу. С участието си участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на Stella Artois, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора, в публична комуникация към медиите, с цел популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора, за което ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане, освен ако спечелилият изрично писмено възрази срещу това.
13.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
13.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на: • администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията;
• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора (ако е приложимо).
13.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията.
13.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк: http://mystellaartois.bg/privacy-policy/
ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.
ЧАСТ 15. СПОРОВЕ
15.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.